lim chamber logo

NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI

PENGENALAN

Lim Chambers (“Firma”) adalah komited terhadap perlindungan Data Peribadi anda di dalam dan di luar Malaysia. Notis Perlindungan Data Peribadi ini (“Notis”) menerangkan tentang pengumpulan, pemprosesan dan pendedahan Data Peribadi anda menurut Akta Perlindungan Peribadi 2010 (“Akta”).

Dengan melawat laman web kami atau berinteraksi dengan kami atau dengan memberikan data peribadi kepada kami, anda dianggap sebagai telah membaca dan membenarkan kami menggunakan, mengumpul dan memproses data peribadi anda dalam cara yang diperihalkan dalam Notis ini.

Sila ambil perhatian bahawa Firma berhak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah Notis ini pada bila-bila masa. Anda dinasihati untuk memeriksa Notis ini daripada laman web kami dari semasa ke semasa untuk pindaan atau apa-apa kemaskini. Dengan meneruskan komunikasi dengan Firma, anda mengakui bahawa anda telah menerima pindaan dan apaapa kemaskini tersebut.

PENGUMPULAN DATA PERIBADI

 1. Firma akan mengumpul data peribadi anda apabila dan sepanjang urusan anda dengan Firma termasuk, tetapi tidak terhad kepada:-
 • Butir-butir peribadi anda, termasuk butir-butir berkaitan dengan orang lain yang mungkin dikenalpasti daripada data peribadi anda yang diberikan kepada kami, seperti nama, nombor kad pengenalan, umur, kewarganegaraan, nombor hubungan, alamat kediaman, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, pekerjaan, jawatan, butiran akaun bank dan maklumat pasangan / anak;
 • Sebarang data peribadi sensitif yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan kesihatan dan ubat-ubatan yang diambil oleh anda (dimana berkenaan);
 • Butir-butir mana-mana orang yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda; dan/atau
 • Lain-lain maklumat dari mana anda boleh dikenalpasti.
 1. Sebagai tambahan kepada Data Peribadi yang anda berikan kepada Firma secara langsung, Firma juga boleh mengumpul Data Peribadi anda dari pelbagai sumber lain, termasuk tanpa batasan pada sebarang acara yang dianjurkan oleh Firma dan / atau dari cookies yang digunakan di laman web Firma.
 2. Jika anda telah memberikan data peribadi individu yang lain (“Pihak Ketiga”), anda mesti memastika bahawa anda telah memaklumkan kepada Pihak Ketiga

bahawa anda membekalkan data peribadi Pihak Ketiga kepada Firma dan telah mendapatkan kebenaran Pihak Ketiga tersebut.

 

TUJUAN-TUJUAN

Data Peribadi yang dikumpulkan oleh Firma boleh digunakan untuk, tetapi tidak terhad kepada tujuan-tujuan seperti berikut:-

 1. Memberi perkhidmatan undang-undang kepada anda atau membalas sebarang pertanyaan oleh anda dan/atau wakil anda;
 2. Penyimpaan rekod dalaman Firma;
 3. Siasatan dalaman Firma;
 4. Pencukaian dan/atau tujuan pengauditan;
 5. Menjalankan acara dan program, aktiviti promosi pelanggan, pemasaran, promosi dan aktiviti profil pelanggan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami;
 6. Mengirim bahan seperti surat berita, artikel dan kemaskini lain;
 7. Untuk menjalankan apa-apa fungsi atau obligasi yang dikenakan keatas mana-mana orang oleh undang-undang dan/atau
 8. Untuk apa-apa tujuan yang bersampingan dengan, sampingan kepada atau lanjutan kepada tujuan-tujuan yang disebutkan di atas.

Notis: Sila hubungi 016-7848686 (Mr.Lim) jika anda tidak membenarkan Firma memproses Data Peribadi anda atau Data Peribadi mana-mana orang yang mungkin dikenalpasti daripada Data Peribadi yang diberikan kepada Firma untuk sebarang tujuan-tujuan yang disenaraikan.

PILIHAN KELUAR

Jika anda tidak mahu kami menggunakan data peribadi anda untuk menghantar penerbitan dan informasi berkenaan perkhidmatan Lim Chambers kepada anda, sila hantar e-mel kepada kami di mail@limchambers.com atau tekan pautan untuk menghentikan langganan di bahagian bawah e-mel-e-mel kami.

Jika anda tidak memaklumkan kami atau tidak menghentikan langganan, kami akan menganggap bahawa anda telah memberikan persetujuan secara tersirat bagi kami menggunakan data peribadi anda seperti yang diperihalkan di atas.

PENDEDAHAN KEPADA PIHAK-PIHAK KETIGA

Jika dan apabila perlu, Data Peribadi kamu boleh didedahkan kepada pihakpihak ketiga seperti berikut: –

 1. Penasihat-penasihat professional luaran, juruaudit-juruaudit, pembekal perkhidmatan & produk dan subkontraktor-subkontraktor;
 2. Jabatan-jabatan dan pihak-pihak berkuasa Kerajaan;
 3. Egen-egen atau syarikat-syarikat insurans;
 4. Bank-bank dan institusi-institusi kewangan;
 5. Firma-firma guaman atau pemberi khidmat nasihat korporat atau khidmat usaha wajar (due diligence) yang berhubungan dengan usaha wajar yang akan dijalankan oleh Firma;
 6. Mana-mana rakan kongsi perniagaan, pelabur, pemegang serah hak atau penerima pindahan (sama ada yang sebenar atau bakal) bagi memudahkan Urus Niaga Aset Perniagaan yang boleh merangkumi manaa-mana penggabungan, perbuatan memperoleh atau mana-mana hutang atau jualan aset yang melibatkan Firma dan/atau
 7. Untuk apa-apa tujuan yang bersampingan

KESELAMATAN DATA PERIBADI

 Firma mempunyai server data utama (main data server) di Malaysia. Sekiranya Data Peribadi anda dipindahkan ke suatu tempat di luar Malaysia, Firma memastikan bahawa perlindungan kerahsiaan telah pun disediakan bagi memastikan hak anda kepada perlindungan data peribadi tidak terjejas. Dimana kami menganggap bahawa adalah perlu atau sesuai untuk tujuan-tujuan penyimpanan atau pemprosesan atau pemberian sebarang perkhidmatan atau penghantaran bagi pihak kami kepada anda, kami boleh memindahkan Data Peribadi kepada suatu penyedia perkhidmatan atau pembekal produk pihak ketiga di dalam atau di luar negara dimana kami ditubuhkan, di bawah syaratsyarat kerahsiaan dengan tahap perlindungan keselamatan yang serupa.

AKSES DAN PEMBETULAN

 1. Data Peribadi   tersebut   mesti   tepat,  lengkap,   tidak   mengelirukan   dan   sentiasa dikemaskini. Sekiranya anda mendapat tahu tentang apa-apa Data Peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap atau mengelirukan atau , sila memberitahu Firma tersebut di butir-butir yang diperuntukkan dalam bahagian terakhir.
 2. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang, anda berhak untuk membuat permintaan untuk mengakses dan membetulkan Data Peribadi anda. Walaubagaimanapun, permintaan tersebut adalah tertakhluk kepada keperluan-keperluan dalam Akta.

PENGEKALAN PIAWAIAN

Mana-mana Data Peribadi tidak boleh disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Notis ini. Semua Data Peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal jika ianya tidak lagi diperlukan untuk Tujuan-tujuan Data Peribadi itu diproses.

SEMAKAN

Lim Chambers merizabkan hak untuk mengubah Notis ini dari semasa ke semasa. Versi terkini akan sentiasa boleh didapati di laman web kami. Kali terakhir Notis Perlindungan Data Peribadi ini dikemaskinikan adalah pada 25 Mac, 2020.

PERTANYAAN-PERTANYAAN

Sila menghubungi kami jiaka anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau permintaan lanjut.

Lawyer's Name

Contact number

Email Address

Lim Wei Jie

016-7848686

wj@limchambers.com

Wafiq

016-7501800

wafiq@limchambers.com

Noorain

017-7006259

mail@limchambers.com

Kuala Lumpur Branch :

Suite 33-01-53, 33rd Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia

Johor bahru Branch :

19A,Jalan Sutera Tanjung 8/2, Sutera Utama Biz Centre, Taman Sutera Utama,81300 Johor Bahru, Malaysia.

Appointment